Lesson 2 of 9
In Progress

Google Data Analytics – Bài 1 – Giới thiệu tổng quan về phân tích dữ liệu

Khóa học này là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học mà Google tạo ra để chuẩn bị cho các bạn sinh viên những hành trang bước vào lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Một lĩnh vực mà hầu như tất cả các tổ chức, công ty đều cần đến để giúp họ cải tiến quy trình, xác định cơ hội và xu hướng, tạo ra sản phẩm mới và đưa ra các quyết định hợp lý.

Đặc biệt, sinh viên sẽ được giới thiệu về thế giới của phân tích dữ liệu thông qua các bài thực hành được thiết kế bởi Google.

Và trong khóa học đầu tiên này, Google muốn hướng đến cái nhìn tổng quan về các chủ đề chính sẽ được chuyển tải xuyên suốt chương trình.

Khi kết thúc khóa học, sinh viên có thể: Trình bày được vai trò và tầm quan trọng của dữ liệu trong các quyết định hay trong quá trình giải quyết bài toán kinh doanh.

Mô tả được các kỹ năng cốt lõi được sử dụng bởi các nhà phân tích dữ liệu như làm sạch dữ liệu, phân tích dữ liệu.

Trình bày được đặc điểm của tư duy phân tích và cách nó hỗ trợ ra quyết định.

Phát biểu được khái niệm và các thành phần chính trong vòng đời của dữ liệu và tiến trình phân tích dữ liệu.

Đánh giá được vai trò của phân tích trong hệ sinh thái dữ liệu.

Phân tích được tính công bằng và hợp lý trong các thao tác liên quan đến dữ liệu. T

hao tác được ở mức cơ bản các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu như bảng tính Google Sheets, Microsoft Excel, ngôn ngữ truy vấn SQL và trực quan hóa dữ liệu Tableau, R.

Trình bày được đặc điểm nghề nghiệp và cơ hội cho nhà phân tích dữ liệu.

Giảng viên: Thầy Phạm Trọng Nghĩa – Giảng viên khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM